Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Informatie over onze meubelen, leveringen en voorwaarden.

 Bezorging:

 Voor het bezorgen vragen wij een vergoeding van 29,95 tot 49,95 Euro.

U ontvangt ongeveer een week van te voren van ons een leverdatum en een richtlijn voor een tijdstip. Hier kunnen geen rechten aan ontbonden worden. Mocht u eigenhandig binnen 2 dagen voor levering de levering afbellen of op een andere dag willen plannen dan berekenen wij de bezorgkosten wel aan u door. U kunt dan een nieuwe leverdatum afspreken waar wij u nieuwe bezorgkosten voor zullen doorbelasten. Richttijden kunnen door omstandigheden, file, weersomstandigheden of ander oponthoud verlaat worden. Wij houden altijd contact met de klant over de tijd. Mochten we op de dag zelf niet kunnen leveren omdat u niet aanwezig bent of om een andere reden ook dan zullen wij opnieuw kosten berekenen voor het opnieuw aanleveren van de meubelen/bestelling.

In overleg met de chauffeur is het  mogelijk het meubel direct op de juiste plaats te zetten. Echter zijn wij niet aansprakelijk voor schade aangebracht tijdens het naar binnen dragen. Denk er aan dat de meubelen wel voldoende ruimte hebben om naar binnen of naar de tuin getild te worden. In principe worden al onze meubelen gemonteerd geleverd en moet er dus voldoende ruimte zijn,

 

Levertijd:

 Wij hanteren een gemiddelde levertijd van circa 4-6 weken voor maatwerk

Muv. onze budget onderstellen,deze zijn uit voorraad leverbaar

Deze zijn uit voorraad leverbaar en proberen wij zo snel mogelijk te leveren.

 

Wij hanteren de wettelijk vastgestelde zichttermijn voor online aankopen. De zichttermijn of bedenktijd is de termijn waarbinnen u een product uit onze winkel kan beoordelen en retourneren. Er geldt een wettelijke termijn van 14 werkdagen. Indien u gebruik maakt van het retourneren van het aangekochte product dan zijn het eventuele transport/verzendkosten voor uw rekening.

Voor u op maat gemaakte artikelen kunnen niet retour!

Belangrijk informatie voor het terugsturen van uw producten:

U bent als verzender van het pakket verantwoordelijk voor producten die u terug stuurt. Zorg er dus voor dat uw product zoveel mogelijk in de originele verpakking en beschermd wordt verzonden. Bij schade aan uw product kunnen wij u niet het volledige aankoopbedrag terugstorten.

De kosten van het retourneren zijn voor uw rekening,en moet u zelf regelen.

 

Algemene of leveringsvoorwaarden

 

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, Erik betaalbare tafels : de gebruiker van de algemene voorwaarden.
1.1. afnemer: een wederpartij van Erik betaalbare tafels die een natuurlijke persoon is of een persoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wel een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, in die hoedanigheid als eindgebruiker of wederverkoper van de geleverde zaken;
1.2. consumentenkoop: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Erik betaalbare tafels en een afnemer waarop Erik betaalbare tafels deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Erik betaalbare tafels , voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Erik betaalbare tafels en afnemer zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 3. Offertes/Orderbevestigingen
3.1. Alle door Erik betaalbare tafels uitgebrachte offertes zijn geldig voor een termijn van maximaal 14 dagen.
3.2. Erik betaalbare tafels kan niet aan haar offerte c.q. Orderbevestiging worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. orderbevestiging dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3. Erik betaalbare tafels  is slechts aan haar offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de afnemer schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd. De in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3.4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Erik betaalbare tafels daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Erik betaalbare tafels  anders aangeeft.
3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Erik betaalbare tafels niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

3.7 De afnemer dient de orderbevestiging/factuur zelf nauwkeurig te controleren. Erik betaalbare tafels is niet verantwoordelijk voor foutieve vermeldingen op de factuur/orderbevestiging.  De afnemer moet de maten, vorm, afwerking, behandeling etc. zelf nauwkeurig te controleren en bij het ontdekken van fouten dit direct door te geven aan Erik betaalbare tafels . Gebeurt dit niet 2 dagen na ontvangst factuur/orderbevestiging dan is deze bindend. Meubelen die volgens factuur/orderbevestiging geproduceerd zijn kunnen niet geretourneerd worden als blijkt dat deze foutief op de factuur/orderbevestiging stonden.

 

Artikel 4. Levering
4.1. De afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.
4.2. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de afnemer. De afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
4.3. Erik betaalbare tafels  behoudt het recht bij het sluiten van de overeenkomst dergelijke bezorgkosten afzonderlijk op te geven.
4.4. De door  Erik betaalbare tafels opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen. In het hoogseizoen van april t/m september kunnen de levertijden oplopen tot ca. 8 á 10 weken.
4.5. Bij niet tijdige levering dient de afnemer Erik betaalbare tafels schriftelijk in gebreke te stellen en Erik betaalbare tafels een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
4.6.  Erik betaalbare tafels behoudt het recht om bij de in 4.5 genoemde zaken tot ontbinding over te gaan.
4.7. Erik betaalbare tafels bezorgt tot de eerste deur begane grond. In overleg met Erik betaalbare tafels kan de chauffeur de afnemer helpen met het op de plaats brengen van de goederen, eventuele schade opgelopen tijdens het plaatsen is voor rekening van de afnemer.

 

4.8 Wij bezorgen binnen Nederland en rekenen € 40- bezorgkosten.
4.9 Wegens veiligheid kunt u niet contant betalen met briefjes van 100/200/500 aan de bezorger.

 4.10 Indien de afnemer 24 uur van te voren de levering annuleert of wilt verplaatsen zullen de bezorgkosten wel worden doorberekend.

 4.11 Indien u de order wilt afhalen dan kan dat alleen op afspraak. U dient zelf voor voldoende hulp te zorgen om in te laden. Wij zijn vaak met andere werkzaamheden bezig waardoor we u niet kunnen helpen.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Erik betaalbare tafels zal de afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Erik betaalbare tafels de afnemer hierover tevoren inlichten.
5.4. In afwijking van het te deze bepaalde zal Erik betaalbare tafels geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem worden toegerekend.

 

Artikel 6. Garantie
6.1.  Erik betaalbare tafels garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.
6.2. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan genoemde garantie en de geleverde zaken gebreken vertonen is  Erik betaalbare tafels verplicht binnen 30 dagen nadat de afnemer hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen.
6.3. Erik betaalbare tafels kan er voor kiezen om de zaken te vervangen.
6.4. De in 6.2 genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of verzorging of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Erik betaalbare tafels , afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. Wij kunnen de producten dan niet meer retour nemen, ook niet als het product in een foutieve maat of behandeling geleverd is. De afnemer dient dit vooraf te controleren.
6.5. Indien de door  Erik betaalbare tafels verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.
6.6. De garantie vangt aan zodra de levering heeft plaatsgevonden.
6.7 De garantietermijn op de geleverde goederen bedraagt 1 jaar.

 

Artikel 7. Intellectuele eigendom en auteursrechten
7.1.Onverminderd het overigens in de algemene leveringsvoorwaarden bepaalde behoudt Erik betaalbare tafels zich de rechten en bevoegdheden voor die Erik betaalbare tafels toekomen op grond van de auteurswet.
7.2. Alle door  Erik betaalbare tafels verstrekte stukken zoals, overeenkomsten, adviezen, schetsen, tekeningen, ontwerpen, digitale informatie, e-mails, fotomateriaal, prototypes en stofstalen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Erik betaalbare tafels en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derde gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken, anders voortvloeit.
7.3. Erik betaalbare tafels behoudt het recht de door de uitvoeringen van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
8.1. Alle door Erik betaalbare tafels  geleverde zaken blijven het eigendom van Erik betaalbare tafels totdat de consument alle navolgende verplichtingen uit alle met  Erik betaalbare tafels gesloten overeenkomsten is nagekomen.
8.2. Door geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
8.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen bevestigen of doen gelden, is afnemer verplicht Erik betaalbare tafels zo snel als redelijk verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

Artikel 9 Gebreken; klachttermijnen
9.1. De afnemer dient de gekochte zaken bij levering- of zo spoedig daarna als mogelijk- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de afnemer na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

 

  • of de juiste zaak geleverd is;
  • of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen
  • of indien deze ontbreken
  • of aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.

 

9.2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de afnemer deze schriftelijk binnen 5 werkdagen na levering aan  Erik betaalbare tafels te melden. Klachten via social media worden niet in behandeling genomen en zullen ook per direct verwijderd worden.
9.3. Een niet zichtbaar gebrek dient de afnemer binnen 1 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 maand na levering schriftelijk te melden aan Erik betaalbare tafels.

 

 Artikel 10 Prijsverhoging
10.1. Indien  Erik betaalbare tafels met de afnemer een bepaalde prijs overeenkomt, is Erik betaalbare tafels niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
10.2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
10.3. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer beloopt dan 5%.

 

Artikel 11. Betaling
11.1.  Erik betaalbare tafels is een webshop met voornamelijk stalen onderstellen en tafels. Mocht u de meubelen via de webshop aanschaffen dan dient u deze bij bestelling te voldoen, via de aangegeven mogelijkheden.

 Heeft u via een ander kanaal dan de webshop een bestelling bij Erik betaalbare tafels geplaatst die hoger is dan 150 euro dan vragen wij een aanbetaling van 50% van de totale order. Zodra de aanbetaling bij ons binnen is zal de order in gepland worden voor levering.

 Het restant bedrag zal voldaan moeten worden voor levering of contant aan de chauffeur op een door  Erik betaalbare tafels aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op.

 

 

 

Dit geld alleen voor voorraad artikelen, maatwerk en op kleur gebrachte meubels dient vooraf betaald te worden.

 

11.2. Kussens en assecoires dienen geheel vooraf betaald te worden.
11.3. Na het verstrijken van de factuurdatum is de afnemer in verzuim; de afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
11.4. In geval van faillissement of surseance van de afnemer zijn de vorderingen van Erik betaalbare tafels  en de verplichtingen van de afnemer jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.
11.5. Indien er met Erik betaalbare tafels is overeengekomen een korting toe te kennen ongeacht de hoogte van een percentage, en de betaling geschied niet binnen daarvoor gestelde termijn lid. 11.1 is  Erik betaalbare tafels gerechtigd om de korting op te heffen.

 

Artikel 12. Incassokosten
12.1. Is de afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer.
12.2. Indien de afnemer in gebreke blijft, zal de vordering uit handen worden gegeven aan gerechtsdeurwaarders.
12.3. Indien  Erik betaalbare tafels aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze ook voor vergoeding in aanmerking.
12.4. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executie kosten komen eveneens voor rekening van de afnemer.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1. Indien Erik betaalbare tafels  aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Erik betaalbare tafels te verstrekken uitkering, althans tot maximaal eenmaal het factuurbedrag, althans het gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van gebruiker voor directe schade is ten allen tijde beperkt tot maximaal €10.000
13.2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Erik betaalbare tafels  aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan gebruiker toegerekend kan worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
13.3 Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 6 van deze voorwaarden.
13.4. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en of grove schuld en of verwijtbaar afhandelen van  Erik betaalbare tafels of haar ondergeschikten.
13.5. Erik betaalbare tafels bezorgt tot de eerste deur begane grond. In overleg met Erik betaalbare tafels Maat kan de chauffeur de afnemer helpen met het op de plaats brengen van de goederen, eventuele schade opgelopen tijdens het plaatsen is voor rekening van de afnemer.

 

Artikel 14. Overmacht
14.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Erik betaalbare tafels geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Erik betaalbare tafels niet in staat is haar verplichting na te komen.
14.2.  Erik betaalbare tafels heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Erik betaalbare tafels haar verbintenis had moeten nakomen.
14.3. Tijdens overmacht worden de levering en andere verplichtingen van Erik betaalbare tafels opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Erik betaalbare tafels  niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
14.4 Erik betaalbare tafels bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde. c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverd. c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarden heeft.

 

Artikel 15. Materiaal steigerhout, eikenhout en betoncire

 

15.1 Al onze meubels worden door ons met zeer veel zorg in onze eigen werkplaats geproduceerd. De meubels worden geschroefd en daar waar nodig gelijmd. Wij schuren al onze meubels. Echter kunnen er altijd nog oneffenheden, splinters etc. in de planken blijven zitten.

 

15.2 Al onze meubels worden gemaakt van vers gezaagd of gebruikte planken. De dikte en kleur van de planken kunnen per partij verschillen.

 

 

Artikel 16. Toepasselijk rechtvaardigen
16.1. Op elke overeenkomst tussen Erik betaalbare tafels en de afnemer is Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »
← Keer terug naar de backoffice    • Korte Levertijd • Maatwerk Mogelijk • De Goedkoopste Verbergen